Valsts ieņēmumu dienests

Darījumu apliecinošās kvītis

*
*
*

Informācija par darījumus apliecinošajām kvītīm ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".